รายงานการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง(Simulation Based Learning)

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง(Simulation Based Learning)
ระหว่างวันที่ 3 – 14 กรกฎาคม 2560
ณ Northumbria University
Newcastle, United Kingdom

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ

ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง
การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
วันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคมคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชิดกานต์ เจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

ดาวน์โหลดไฟล์ สรุป

สรุปการจัดการความรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ :
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning : PBL)
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชิดกานต์เจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สรุปรายงานการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning : PBL)

ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปรายงาน PBL 

เรื่อง

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning : PBL)

ณ มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา

30 พฤษภาคม –3 มิถุนายน 2559

จัดทำโดย

อาจารย์พวงผกา ดำรงเสรี และอาจารย์นวรัตน์ ไวชมภู

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

(OSCE)

สรุปรายงานการประชุม
กำหนดรูปแบบการสร้างคู่มือประเมินทักษะทางคลินิก
Objected Structured Clinical Examination (OSCE)
OSCE คลิกดาวน์โหลดที่นี้

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการสะท้อนคิด (Reflective thinking)

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยการสะท้อนคิด (Reflective thinking)
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วันที่ ๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
KM reflective คลิกดาวน์โหลดที่นี้

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเขียนแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

การเขียนแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดไฟล์WORD

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น